Wafer candies "Lazkon". "Sladkoyejka" strawberry

3кг/0,5кг